Το 4ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις κύριες δραστηριότητες του έργου που έχουν ολοκληρωθεί, την πιλοτική σειρά μαθημάτων για μητέρες μετανάστριες που έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις χώρες εταίρους, όπως επίσης και δράσεις διάχυσης του έργου.

http://www.mothersandchildren.eu/index.php/el-GR/publicity-and-dissemination-gr/newsletters-gr

Όλοι οι εταίροι του έργου L2Mσυμμετείχαν στην τρίτι κατά πρόσωπο συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Σενιγκαλία, στις 11 Δεκεμβρίου, 2014.

Μεταξύ άλλων θεμάτων συζητήθηκαν οι ακόλουθες πτυχές του έργου: η πρόοδος του έργου, διάφορες δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών, συμπεράσματα μετά την προ-πιλοτική εφαρμογή, οργάνωση του πιλοτικού  προγράμματος που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2015 και δραστηριότητες διάχυσης του έργου. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ