Περίπου οι μισοί από τους μετανάστες στον κόσμο σήμερα, όπως και για αρκετές δεκαετίες, είναι γυναίκες. Οι γυναίκες που μεταναστεύουν στην Ευρώπη ψάχνουν οικονομικές ευκαιρίες, να συμμετάσχουν σε οικογένειες, ή ως αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες. Ο πληθυσμός αυτός είναι τόσο μεγάλος που ποικίλει. Το 2009 υπήρχαν 14,9 εκατομμύρια γυναίκες μετανάστες στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αποτελούν το 47,3% του αλλοδαπού πληθυσμού που είχε γεννηθεί. Ωστόσο, οι γυναίκες μετανάστες είναι μία από τις πιο μειονεκτικές ομάδες της ΕΕ όσον αφορά στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, γνωρίζουμε ότι οι μέσες αποδοχές τους είναι λιγότερες, υπερεκπροσωπούνται στις χαμηλότερες θέσεις και συχνά είναι υποαπασχολούμενες.

Το Πλαίσιο του Συμβουλίου Εργασίας της Ευρώπης για τα θέματα της μετανάστευσης (2011) συνιστά θερμά την προσαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για σκοπούς της ένταξης των μεταναστών και των ατόμων που ανήκουν σε κοινότητες των μεταναστών.
Επιπλέον, προωθώντας την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (L2) στις μητέρες μετανάστες με παιδιά προσχολικής ηλικίας θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν μια πιο ενημερωμένη και ενεργό συμμετοχή του πολίτη και να είναι έτοιμοι να διασυνδεθούν με πολλά ιδρύματα και φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και τη ζωή των παιδιών τους.

Το έργο αποσκοπεί να σχεδιάσει και να πιλοτάρει μια μεθοδολογία και τα εργαλεία για τη συμμετοχή των νέων μητέρων μεταναστών με παιδιά ηλικίας 2 με 6 στη γλώσσα και το περιεχόμενο μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Θα παραδοθεί μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης  σε κάθε χώρα εταίρο, με στόχο να διδάξει μητέρες μετανάστες τη δεύτερη γλώσσα, χρήσιμα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της οικογένειας και των βασικών δεξιοτήτων ενεργής ιδιότητας του πολίτη: βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης και το λογισμικό e-mail), αρχές φροντίδας των παιδιών, πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες θηλασμού και παιδικής φροντίδας στις χώρες υποδοχής, την ιθαγένεια, τη διατροφική εκπαίδευση και την εκπαίδευση σε θέματα υγείας.

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα είναι στενά συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή και τα κοινά προβλήματα που έχουν οι μητέρες να αντιμετωπίσουν και θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ενθαρρύνειν τη συμμετοχή των γυναικών αυτών που είναι συνήθως πιο διστακτικές στο να λάβουν μέρος σε τυπικά προγράμματα κατάρτισης, λόγω του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης τους και, ως εκ τούτου χαμηλή εξοικείωση με τα παραδοσιακά διδακτικά περιβάλλοντα.

Η καινοτόμος επίδραση του μαθήματος αντιπροσωπεύεται από το γεγονός ότι οι μητέρες μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους, τα οποία θα είναι παρών σε μέρος των μαθημάτων: θα ζητηθεί από τις μητέρες να τα φροντίσουν και να επικοινωνήσουν μαζί τους στη δεύτερη γλώσσα. Θα γίνει παραγωγή μιας σειράς από μικρά βίντεο τα οποία περιέχουν μαθήματα με βίντεο σχετικά με θέματα που σχετίχονται με το μάθημα.

Το έργο συντονίζει η CIDI (Ιταλία) με τη συμμετοχή εταίρων από την Αυστρία, την Κύπρο, τη Σουηδία και την Ισπανία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ