Η συγκεκριμένη ΔΕ θα εξασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη του έργου και την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων του. 

Θα πραγματοποιηθούν διασκέψεις στο Skype και κατά πρόσωπο συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εταίροι θα συζητήσουν για την πρόοδο του έργου, για πιθανές δυσκολίες και για όλα τα συναφή θέματα που αφορούν στο έργο.

Οι κανόνες διαχείρισης περιγράφονται στο Εγχειρίδιο για τη διαχείριση του έργου.

Κάθε έξι μήνες, οι εταίροι θα κάνουν μια έκθεση για την πρόοδο που θα επικεντρώνεται σε τρεις κατηγορίες:

  • Πρόοδος του έργου
  • Επιπτώσεις
  • Αποτελέσματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ