Αυτή η ΔΕ θα καθορίσει τις διαδικασίες και τη συλλογή δεδομένων, ώστε να εξασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη του έργου και την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων του.

Η διασφάλιση της ποιότητας του έργου, την οποία ενέπνευσε η μεθοδολογία ISO9001, θα βασίζεται σε προηγούμενα πλαίσια όπου υπήρξαν αποτελεσματικές διαδικασίες και έλεγχος στην τήρηση των διαδικασιών και προθεσμιών.

Τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας θα περιγραφούν στο Εγχειρίδιο για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Το εγχειρίδιο θα απαριθμήσει τις κύριες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας και επίσης θα καθορίσει για κάθε εργασία: ποιος είναι υπεύθυνος, πώς θα επιτευχθεί, πότε, ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα κριτήρια ποιότητας, τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν.

Ο υπεύθυνος για την αξιολόγηση του έργου θα γράφει μια έκθεση αξιολόγησης κάθε έξι μήνες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ