Για την καλύτερη προσαρμογή του περιεχομένου της μεθοδολογίας και των εργαλείων στις ειδικές ανάγκες των ομάδων στόχου και στις εθνικές πραγματικότητες, οι εταίροι θα:

 • Συλλέξουν και θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικότητες της μετανάστευσης στις χώρες τους.
 • Πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα για τις ανάγκες των ομάδων στόχου στις χώρες τους.
  Αυτό θα γίνει με τη διανομή και συλλογή 50 ερωτηματολόγιων από τις μητέρες μετανάστες με παιδιά 1-6 ετών σε κάθε χώρα ετάιρο.
  Το ερωτηματολόγιο θα συλλέξει στοιχεία για τη σχέση τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις γνώσεις τους για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και επίσης μέσω τοθ ερωτηματολογίου θα βρεθούν οι κατάλληλοι συμμετέχοντες για την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας του έργου.
 • Περιγράψουν και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών και εργαλείων για τη διδασκαλία της L2 στους μετανάστες.
 • Επιπλέον, το CARDET θα προετοιμάσει και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκμάθηση της L2.

Με τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν, οι εταίροι θα συντάξουν εκθέσεις που θα παρέχουν μια συνολική εικόνα των αναγκών και μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα εθνικά πλαίσια, τονίζοντας ειδικότερα:

 • Τη σχέση μεταξύ των μητέρων μεταναστών και των κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Τη γνώση της γλώσσας στη χώρα υποδοχής.
 • Τις δυσκολίες της διαχείρισης μιας οικογένειας.
 • Τις δυσκολίες για τη διασύνδεση με δημόσιους φορείς.

Θα παραχθεί μια γενική έκθεση με όλα τα πορίσματα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ