Στη συγκεκριμένη ΔΕ θα παραχθούν 15 βίντεο χαμηλής ποιότητας (διάρκειας 3ων λεπτών το πολύ, έτσι ώστε να τοποθετηθούν στο You Tube) τα οποία θα περιέχουν μαθήματα σχετικά με τα θέματα που θα εξετάζονται από την ενότητα όπως επίσης και τις βασικές λέξεις και φράσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε μάθημα.

Τα βίντεο θα είναι στη γλώσσα-στόχο και θα υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις:

  • Έκδοση Α θα περιέχει μόνο ήχους από διαλόγους στη γλώσσα-στόχο.
  • Έκδοση Β θα περιέχει ήχους από διαλόγους στη γλώσσα-στόχο μαζί με γραπτό κείμενο στη γλώσσα-στόχο

Αποσπάσματα από τα μαθήματα κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα βιντεοσκοπούνται για να προστεθούν στην έκδοση 2.

Οι εταίροι θα παράξουν ένα επιπλέον βίντεο χαμηλής ποιότητας με τίτλο "Μητέρες και παιδιά στην L2" για να τοποθετηθεί στο κανάλι του έργου στο YouTube με σκοπό τη διάχυσή του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ