Τα μαθήματα θα διεξαχθούν σε κάθε χώρα εταίρο από τους εκπαιδευτές που εκπαιδεύτηκαν στην προηγούμενη ΔΕ.

Στα μαθήματα θα συμμετάσχουν οι μητέρες και τα μικρά τους παιδιά ηλικίας 2-6. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 10 μητέρες με τα παιδιά τους και συνολικά θα υπάρχουν 50 γυναίκες.

Κάθε εταίρος θα είναι ελεύθερος να συμμετάσχει στην κατάρτιση που γίνεται στην τάξη ή εξ αποστάσεως.

Το μάθημα θα παραδοθεί στην L2 και θα επικεντρωθεί στις αρχές της παιδικής φροντίδας και σε πληροφορίες σχετικά με σχετικές υπηρεσίες στις χώρες υποδοχής, καθώς και τη διαχείριση της οικογένειας, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μητέρες θα κληθούν να περιποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά τους σύμφωνα με αρχές παιδικής φροντίδας χρησιμοποιώντας την L2. Θα διδαχθούν, επίσης, πώς να χρησιμοποιούν ένα netbook ώστε να μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τους διαμεσολαβητές σε μια διαδικτυακή εικονική κοινότητα, όταν δεν είναι στο μάθημα.

Οι εταίροι θα παράξουν εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής σε κάθε χώρα. Κάθε έκθεση θα περιγράφει την ιδιόμορφη εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή στα εθνικά πλαίσια, τονίζοντας ειδικότερα:

  • Τα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας
  • Τις αδυναμίες της μεθοδολογίας
  • Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γυναίκες
  • Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτές
  • Τα αποτελέσματα από την εκμάθηση των γλωσσών
  • Τα αποτελέσματα από την εκμάθηση του περιεχομένου

Θα παραχθεί μια γενική έκθεση με βάση τις εθνικές εκθέσεις.

Παραδοτέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ