Αυτή η ΔΕ θα εξασφαλίσει ότι το έργο, η μεθοδολογία και τα παραδοτέα που παράγονται από το έργο είναι γνωστά σε όλες τις ομάδες στόχου του έργου:

1. Μητέρες μετανάστες με περιορισμένη γνώση της γλώσσας στη χώρα υποδοχής.
2. Νηπιαγωγεία με σχετική συμμετοχή των μεταναστών παιδιών.
3. Άλλες οργανώσεις που φροντίζουν για τις μητέρες μετανάστες, τα παιδιά και τα δικαιώματά τους: σύλλογοι μεταναστών, κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις που προωθούν την ισότητα των ευκαιριών, φιλανθρωπικές οργανώσεις.
4. Οι οργανώσεις που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων: εκπαιδευτικοί της L2, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, ερευνητές και παιδίατροι.

Κάθε εταίρος θα είναι υπεύθυνος για τη διάχυση στη χώρα του και θα χρησιμοποιήσει τα πιο κατάλληλα εργαλεία για διαφορετικές ομάδες στόχου.
Η διάχυση θα επιτευχθεί αποτελεσματικά χάρη στα ακόλουθα εργαλεία:

  • Δημιουργία μιας τοπικής επιτροπής των ενδιαφερομένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων του έργου και των εκπροσώπων των ομάδων στόχων.
  • Σχέδιο διάχυσης, λεπτομερής περιγραφή της στρατηγικής διάχυσης και των δραστηριοτήτων για κάθε ομάδα στόχου.
  • Κατάλογος των ενδιαφερομένων για να χρησιμοποιηθεί στο δελτίο τύπου.
  • Ιστοσελίδα του έργου στις γλώσσες των εταίρων και στα αγγλικά.
  • Ενημερωτικό δελτίο (6 τεύχη) για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες στόχου του έργου και για την συνεχή ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου.
  • Έντυπο υλικό και γραφική ύλη, όπως αφίσες, ενημερωτικά έντυπα και καρτ-ποστάλ.
  • Διαφήμιση στο Facebook και το Google.
  • Ένα τελικό συνέδριο θα διοργανωθεί σε κάθε χώρα για τις ομάδες στόχου. Σε κάθε συνέδριο προβλέπονται να συμμετάσχουν 50 πολίτες και ενδιαφερόμενοι φορείς.
  • Πληροφορίες για το έργο θα είναι διαθέσιμες στις γλώσσες των εταίρων στο Facebook, στο LinkedIn και στο Twitter.

Παραδοτέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ