Η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου θα επικεντρωθεί στο ότι:

1. Η μεθοδολογία και τα εργαλεία που παράγονται από το έργο θα είναι διαθέσιμα σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ανήκουν στις ομάδες στόχου.
2. Θα γίνει εστίαση στις επικοινωνιακές στρατηγικές για τους φορείς λήψης αποφάσεων και για άλλους σημαντικούς φορείς.

Η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων θα διεξαχθεί μέσω:

1. Του πρωτότυπου μαθήματος για τις μητέρες μετανάστες, που θα είναι διαθέσιμο για στην ιστοσελίδα του έργου.
2. Του διαδικτυακού προγράμματος εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτές, που θα είναι διαθέσιμο και για τους εκπαιδευτικούς και τους υπευθύνους για την εκπαίδευση ενηλίκων που δεν συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή.
3. Των βίντεο που θα παραχθούν στη ΔΕ5 και θα τοποθετηθούν στο YouTube σε ένα ειδικό κανάλι αφιερωμένο στο έργο και θα συνδέονται με την ιστοσελίδα του έργου.
4. Συγκεκριμένων πληροφοριών για τους φορείς λήψης αποφάσεων και άλλους σημαντικούς φορείς έτσι ώστε να ευνοηθεί η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από:
• Συνέδρια
• Άρθρα σε περιοδικά
• Το μάθημα κατάρτισης Grundtvig με θέμα «Νέες μεθοδολογίες για την εκμάθηση της L2 και την εκμάθηση γλωσσών από τις μητέρες μετανάστες»
5. Σχέδιο εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων. Θα περιγράφει με λεπτομέρεια τις δράσεις κάθε εταίρου και θα παραχθεί με σκοπό την εξασφάλιση της κατάλληλης εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων για κάθε σχετική ομάδα στόχου.  
6. Συμφωνία για τα πνευματικά δικαιώματα. Οι εταίροι συμφωνούν ότι τα προϊόντα του έργου θα είναι διαθέσιμα δημόσια χωρίς κόστος.
7. Σχέδιο εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ των εταίρων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ